Làm thế nào bỏ đường /product/ trong đường dẫn của sản phẩm WordPress

Làm thế nào để tối ưu đường dẫn một cách đẹp mắt đối với Google cũng như người dùng

Qua nghiên cứu thì tôi đã nhận thấy rằng Khách hàng họ rất thích truy cập những đường dẫn có cấu trúc rất ngắn hoặc dễ để truy vấn

Điều này cũng góp phần giúp ích cho việc SEO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được tối ưu tốt hơn

Đây là một đoạn code sử dụng cho giao diện flatsome được viết ra bởi bác Lê Văn Toản

Vậy thì ngay bây giờ, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn.

Đầu tiên thì các bạn copy tất cả những dòng code dưới đây vào file FUNCTION.PHP và sau đó bấm lưu

Sau đó, bạn tìm trong dòng code có đoạn /cua-hang/ . Bạn hãy vào cài đặt đường dẫn tĩnh để đổi link /product/ của bạn thành link /cua-hang/ .

Lưu và check két quả.

function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/cua-hang/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish' 
              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');          
          add_rewrite_rule($base_product.'comment-page-([0-9]{1,})/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&cpage=$matches[1]', 'top');
          add_rewrite_rule($base_product.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&feed=$matches[1]','top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *